وَیران ‏= این وبلاگ پنجره‌ای برای دستیابی آسان به شکل نهایی پژوهش‌های اینجانب، و نشر اخبار علمی ‏مرتبط با آنهاست. ‏= وَیران (‏vayran‏) یا وَیرام (‏vayram‏) در زبان تاتی به معنی محل انشعاب آب است، یعنی جایی‌که آب را از آنجا به ‏سمت ‏خاصی هدایت می‌کنند تا از ‏آن استفاده شود.‏ = برای پژوهش‌های مربوط به زبان تاتی در داخل و خارج از ایران نک: ................... tatilanguage.mihanblog.com ‏ جهاندوست سبزعلیپور ‏ .......................... sabzalipor@gmail.com‏ ‏ ‏ ............... ‏http://iaurasht.academia.edu/ .............................. jahansabzalipour/ http://vayran.mihanblog.com 2020-04-02T10:45:29+01:00 text/html 2018-10-01T15:20:59+01:00 vayran.mihanblog.com جهاندوست سبزعلیپور - مقاله: نقش قافیۀ شعر در واژه‌سازی زبان فارسی http://vayran.mihanblog.com/post/183 <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:11.5pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333;mso-font-kerning:18.0pt;mso-ansi-language:EN-GB;mso-fareast-language: EN-GB">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; نقش قافیۀ شعر در واژه‌سازی زبان فارسی (مطالعۀ ‌موردی: اشعار نظامی گنجوی)</span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:11.5pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333;mso-font-kerning:18.0pt;mso-ansi-language:EN-GB;mso-fareast-language: EN-GB">با همکاری&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:11.5pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333;mso-font-kerning:18.0pt;mso-ansi-language:EN-GB;mso-fareast-language: EN-GB">دکتر حسین اسکندری ورزلی</span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 11.5pt; line-height: 115%; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Arial, sans-serif">مجله علمی- پژوهشی زبان فارسی و گویشهای ایرانی</font></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333;mso-ansi-language:EN-GB; mso-fareast-language:EN-GB">&nbsp;<a href="http://zaban.guilan.ac.ir/issue_371_372_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+%D9%88+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1395%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+97-112%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-193.html"><span style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration-line: none;">دوره 1، شماره 1</span></a>، بهار و تابستان 1395، صفحه&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 9pt;">97-112</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><a href="http://zaban.guilan.ac.ir/article_1842_11d8f88d765e02881966736363ea62fe.pdf" target="_blank" title="">&nbsp; دریافت اصل مقاله pdf</a></p> text/html 2018-10-01T15:11:23+01:00 vayran.mihanblog.com جهاندوست سبزعلیپور - مقاله: تأملی بر جاینام‌شناسی منطقة تات‌زبان شاهرود خلخال http://vayran.mihanblog.com/post/182 <div><br><table cellpadding="0" cellspacing="2" width="98%" dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51);"><tbody><tr valign="top"><td class="arial" width="100%" style="line-height: 16px; font-family: Arial; overflow-wrap: break-word; max-width: 700px;"><h1 class="citation_title" style="margin: 0px; padding: 1px 0px;"><span style="font-size: 15px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><font size="4" style="" color="#cc0000">تأملی بر جاینام‌شناسی منطقة تات‌زبان شاهرود خلخال</font></h1><div><font size="4" style="" color="#cc0000">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font style="" color="#cc0000" size="2"> <b>مجله </b>علمی- پژوهشی <b>زبان فارسی و گویشهای ایرانی</b></font></div></td></tr><tr><td colspan="2" style="line-height: 16px; overflow-wrap: break-word; max-width: 700px; padding: 7px 5px 0px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://zaban.guilan.ac.ir/issue_456_457_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+2%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+1+-+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+3%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+%D9%88+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1396%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+163-184%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-197.html" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration-line: none;">دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3</a>، بهار و تابستان 1396<span id="sp_ar_pages">، صفحه&nbsp;<span dir="ltr">163-184<br><br></span></span></td></tr></tbody></table><a href="http://zaban.guilan.ac.ir/article_2480_3f5d53bcb613fa85bd9cc8463b00fdcc.pdf" target="_blank" title=""><table cellpadding="0" cellspacing="2" width="98%" dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51);"><tbody><tr><td colspan="2" style="line-height: 16px; overflow-wrap: break-word; max-width: 700px; padding: 7px 5px 0px;"><span id="sp_ar_pages"><span dir="ltr"><div style="text-align: center;"><b>&nbsp; &nbsp;دریافت اصل مقاله&nbsp; pdf&nbsp;</b></div></span></span></td></tr></tbody></table></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div> text/html 2018-10-01T15:01:50+01:00 vayran.mihanblog.com جهاندوست سبزعلیپور - مقاله:بررسی استعارة مفهومی «عرفان خرابات است» http://vayran.mihanblog.com/post/181 <div><br></div><div><table cellpadding="0" cellspacing="2" width="98%" dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51);"><tbody><tr valign="top"><td class="arial" width="100%" style="line-height: 16px; font-family: Arial; overflow-wrap: break-word; max-width: 700px;"><h1 class="citation_title" style="margin: 0px; padding: 1px 0px;">بررسی استعارة مفهومی «عرفان خرابات است» در دیوان حافظ</h1><div><font color="#ff0000" style="" size="4">&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" style="" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff0000" style="" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; مجله علمی- پژوهشی پژوهشهای ادب عرفانی (گوهرگویا)</font></div></td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: right; line-height: 16px; overflow-wrap: break-word; max-width: 700px; padding: 7px 5px 0px;"><span id="ar_row_ind">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><a href="http://jpll.ui.ac.ir/issue_4153_4154_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+12%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+1+-+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+36%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1397%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-26%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-120.html" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration-line: none;">دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 36</a>، بهار 1397<span id="sp_ar_pages">، صفحه&nbsp;<span dir="ltr">1-26</span></span></td></tr></tbody></table><br><br></div><div><br></div><div><span style="text-align: center;"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</b></span><a href="http://jpll.ui.ac.ir/article_22568_15b33d225f6547f74b3d6f39058325d7.pdf" target="_blank" title="">&nbsp;دریافت اصل مقاله PDF</a></div> text/html 2018-08-31T07:36:27+01:00 vayran.mihanblog.com جهاندوست سبزعلیپور - CV رزومه علمی http://vayran.mihanblog.com/post/180 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">روزمه علمی&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به روز شده در تاریخ 9-6-1397</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8335913042/Jahandoost_Sabzalipour_cv_9.pdf.html" target="_blank" title=""><b>Cv-pdf</b></a></div> text/html 2018-02-21T19:46:48+01:00 vayran.mihanblog.com جهاندوست سبزعلیپور - پیکره متون تاتی http://vayran.mihanblog.com/post/179 <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">پیکره ای متون کوتاه و جملات تاتی</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">جهاندوست سبزعلیپور</font></div><div><a href="http://s9.picofile.com/file/8320026276/tati_sabzalipour_1396.pdf.html" target="_blank" title=""><div style="text-align: center;"><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#cc0000">فایل pdf</font></div><div></div></a></div> text/html 2017-11-06T20:09:38+01:00 vayran.mihanblog.com جهاندوست سبزعلیپور - غزل فارسی: هراسان http://vayran.mihanblog.com/post/178 <div>غزل_فارسی</div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="2">یک نفر نیست در این شهر هراسان باشد&nbsp; &nbsp; &nbsp; آنچه در ما و شما نیست کمی آن باشد</font></b></div><div><b><font size="2">کیست اینجا بزند پاک به ســـــــیم آخر&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;با تبرزین و تبر هر دو به یک سان باشد</font></b></div><div><b><font size="2">جاده ها را بکـــــــند باز بچینـــــد از نو&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; نوح و کشتی نشود مرد خیابان باشد</font></b></div><div><b><font size="2">چه کسی هست در این شهر تبر بردارد&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;فارغ از آتش نمرود و گلستان باشد</font></b></div><div><b><font size="2">نفسش بوی سمرقند دهد طــعم غزل&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;روح تا خورده کاشی سپاهان باشد</font></b></div><div><b><font size="2">گفته بودند که از شرق یکـــی می آید&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;نکند بار دگر اهل خراسان باشد</font></b></div><div><b><font size="2">"مشکلی نیست که آسان نشود"؛ البته&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; "مرد باید که به هر حال هراسان باشد"</font></b></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2017-11-06T20:03:00+01:00 vayran.mihanblog.com جهاندوست سبزعلیپور - غزل فارسی: شاعر شبگرد http://vayran.mihanblog.com/post/177 <div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><div><b><font size="2">ماشه‌ها را بچکان فرصـــت فریاد کم است&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><span style="font-size: small;">آه از این شاعر شبگرد که دستش قلم است</span></b></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><b><font size="2">ما از این بازی گرگـــــم به هوا فهـــــمیدیم&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><span style="font-size: small;">دست این بره و این گرگ بیابان به هم است</span></b></div><div><font size="2"><b>&nbsp;&nbsp;</b></font></div><div><b><font size="2">بس که ما گوش سپردیم شدیم حلقه بگوش&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><span style="font-size: small;">راست گفتند به ما راز نپرسیده غم است</span></b></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><b><font size="2">‏ شوق پرواز پرنــــده به زمیــن میزنــــــدش&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><span style="font-size: small;">&nbsp;ور نه هر جوجه سر لانه خود محترم است</span></b></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><b><font size="2">وسط این همه تیر و تبر خشــــــت و کلنگ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><span style="font-size: small;">&nbsp;قلمی هست که هر واژه او یک قدم است</span></b></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><b><font size="2">شور شیرینی فرهاد به کوهــــــش انداخت&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><span style="font-size: small;">&nbsp;و رنه صد عاشق دیوانه درون حرم است</span></b></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><b><font size="2">باید از نو بنویســــیم کمـــــــــی در تاریخ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><span style="font-size: small;">آنچه با میخ نوشتند به شیراز کم است</span></b></div></div><div><br></div> text/html 2017-08-18T07:41:14+01:00 vayran.mihanblog.com جهاندوست سبزعلیپور - مقاله:شعر کار شالیزار (تحلیل و بررسی شعر کار گیلکی) http://vayran.mihanblog.com/post/176 با همکاری خانم سیده باقره باقری<div><div><br></div><div><br></div><div><b><font size="2">شعر کار به شعری می‌گویند که در حین کار خوانده می شود. &nbsp;هر جا کار هست شعر هم هست و اگر کار جمعی باشد، شعر به‌مراتب بیشتر خواهد بود. آنگونه که از ظاهر امر پیداست، زنان در حین کار بیش از مردان شعر می‌خوانند. کشت برنج در گیلان از مرحلۀ نشاء و تهیة تخم تا برداشت محصول، بیشتر به دست زنان و به‌طورجمعی انجام میشود. شالیزار بهترین خاستگاه شعر می‌تواند باشد. البته اطلاق عنوان شعر کار به این اشعار به این معنی نیست که باید این اشعار را در مزرعه و موقع کار خوانند، بلکه منظور این است که این اشعار از جمله اشعاری است که در شالیزار خوانده می شوند و ممکن است در مواقعی دیگر همین اشعار در مراسم عروسی و یا تولد و... &nbsp;نیز خوانده شوند.&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="http://cfl.modares.ac.ir/article_17002_308084417b49a87e788825caebe26b45.pdf" target="_blank" title=""><font color="#ff0000"><div><font size="2"><b>دانلود مقاله pdf</b></font></div><div style="direction: ltr;"></div></font></a></div><div style="direction: ltr;">@vayransabzalipour</div></div> text/html 2017-07-30T06:39:23+01:00 vayran.mihanblog.com جهاندوست سبزعلیپور - کتاب: فرهنگ تاتی کرنقی http://vayran.mihanblog.com/post/175 <div style="text-align: center;">معرفی_فرهنگ_تاتی_کرنقی ( علی_یوسفی_نژاد&nbsp; _جهاندوست_سبزعلیپور)</div><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8302102292/photo_2017_07_30_22_32_07.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;">&nbsp;زبان تاتی یکی از زبان‌های بسیار کهن ایران و از شاخۀ شمال‌غربی است و به استناد بسیاری از محققین بازمانده زبان آذری یا همان زبان آذری است که در مناطقی از ایران و خارج از ایران باقی مانده و امروزه در این مناطق به تاتی معروف است. در دو بخش شاهرود&nbsp; و #خورش‌رستم خلخال نیز تاتی رایج است. تا حال واژه‌های تعداد زیادی از گونه‌های تاتی خلخال از جمله تاتیِ دروی، کلوری، شالی، لردی، به نوعی با زحمات دوستانی از این مناطق ثبت شده‌است. اما تاتی کرنقی آن گونه که باید معرفی نشده ‌بود.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">این گونه_کرنقی که در روستای کَرنَق (karnaq) بخش خورش‌رستم خلخال رایج است، هنوز تمایز جنس دستوری را حفظ کرده‌ و به دلیل کوهستانی بودن منطقه و دوری از شهر اصالت زبان تاتی در این منطقه تا حدی از آسیب‌های زندگی شهری به دور مانده‌است. از طرفی به دلیل رانشی که در چند دهه قبل رخ داده‌ بود، بسیاری از کرنقی‌ها به مرکز استان گیلان یعنی رشت مهاجرت کرده‌اند و همین مهاجرت در حال لطمه زدن به زبان‌شان است. ویژگی دیگر تاتی کرنقی رواج یک زبان رمزی به نام «اَرانجی» (arrânji) یا قرقه‌دیلی (qarqa dili) در بین مردم این منطقه است. این زبان رمزی که در روستاهای لرد و چند روستای دیگر نیز کمابیش رایج بوده، در بین کارگران نجاری که برای کار به شمال کشور مهاجرت می‌کردند، ایجاد شده‌بود.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">در مورد این زبان رمزی یک پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشتۀ زبان‌شناسی، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انجام شده و نتیجه آن تحقیق در نخستین همایش بین‌الملی کرانۀ جنوبی دریای خزر ارائه شد و شکل کامل‌شده این مقاله در مجلۀ زبان‌شناسی اجتماعی به چاپ رسیده‌است (دوره 1، شماره اول، پاییز 1395، صص 41-60 ) در بخشی از این کتاب تعدادی واژه و متن از قرقه‌دیلی آمده‌است.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">در حین تحقیق بر روی زبان قرقه‌دیلی، یکی از اهالی پرتلاش این روستا به نام علی‌یوسفی‌نژاد که تعدادی از واژه‌های تاتی کرنقی را قبلاً جمع‌کرده بود، با بنده تلاش کردند که یک فرهنگ موضوعی برای این گونه تعریف شود. ایشان از روی الگوی فرهنگ تاتی دروی به جستجوی واژه‌ها پرداختند و از آنجا که سنی از ایشان گذشته بود و به زبان تاتی بسیار علاقه‌مند بود، با تلفظ و معنای واژه‌های اصیل این گونه آشنایی کامل داشتند. نگارنده با ضبط تلفظ تک تک واژه‌ها از زبان ایشان و پیاده کردن آنها، به آوانویسی، ترجمه، تدوین، تعریف‌نگاری، بخش‌بندی موضوعی و نمایه‌سازی آن پرداخته‌ام.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b>ساختار_کتاب_فرهنگ_تاتی_کرنقی&nbsp;</b></div><div style="text-align: justify;">این فرهنگ چهار بخش دارد: در بخش مقدمه زبان تاتی و نیز ساختار کلی تاتی کرنقی، تحت عنوان «دستور مختصر تاتی کرنقی» آمده‌است. در بخشی دیگر روستای کرنق معرفی شده‌است. در این بخش أخیر جمعیت، آب‌ و هوا، پوشاک، غذاهای مردم کرنق، نام کوه‌های و عوارض جغرافیایی، مهاجرت کرنقی‌ها به گیلان، و ... بررسی شده‌است. بخش دیگر که بخش اصلی آنست، خود دارای #چهل_و_نه-فصل است که واژه‌ها و ترکیبات موضوعات حوزه‌های مختلفی از جملۀ دامداری، کشاورزی، آیین‌ها، امور اجتماعی، اعضای بدن، بچه‌داری، عروسی، عزا و مرگ و ... در آن فهرست شده‌است. در بخش‌های پایانی کتاب، پیکرۀ زبان تاتی کرنقی یعنی جملات، ترکیبات و متن‌هایی به شکل گفتگوی دو نفره آمده‌است. از امتیازات این کتاب داشتن همین متن‌های تاتی است که با الفبای بین‌المللی (IPA) آوانویسی شده‌اند و برای علاقه‌مندان به مباحث زبانی بسیار مفید خواهد بود. &nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">امید_است در آینده نزدیک برای تمام گونه‌های باقی‌مانده تاتی خلخال فرهنگ لغاتی تدوین شود و این میراث کهن قبل از نابودی حفظ و ثبت شود.</div> </div> text/html 2017-07-08T20:13:26+01:00 vayran.mihanblog.com جهاندوست سبزعلیپور - غزل فارسی دیوار http://vayran.mihanblog.com/post/173 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">تو از دیوار میترسی من از آوار می‌تــــرسم &nbsp; &nbsp; من از لرزیدن دســــتان تــو هـر بار می‌ترسم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">به پای بی قراری می‌نویسی لــرزش دل را&nbsp; &nbsp; &nbsp; و من مثل همیشـــه باز از دیــــدار می‌ترسم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">در این ابهام می‌مانی که انکارم کـنی یا نه&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;نمیدانی من از این کار و از انکـــــار میترسم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">سکوتم را به تو دادم لبانم را تو بگـــشایی&nbsp; &nbsp; &nbsp; ولی از گفـــــتگوهای سر بــــازار مــی‌ترسم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">حلالت می‌کنم از شیر مادر نـیز شیرین تر&nbsp; &nbsp; &nbsp; بکش ما را، که من از مردن بـــر دار می‌ترسم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">حرامم باد آن شب که بدون تو سحر گردد&nbsp; &nbsp; &nbsp; خروسش را نمی‌خواهم، من از هشدار می‌ترسم <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">خبر دارم که دوری با جنون همخانه می‌گردد &nbsp;&nbsp;اگرچه من همیشه از چنین اخبـــار می‌ترسم<o:p></o:p></span></p> <span dir="RTL" style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:FA" lang="FA">دو چشمانت برای من خودش افسانه میخواند&nbsp; &nbsp;سخن از عشق را کم کن من از گفتار می‌ترسم</span> text/html 2017-06-11T06:28:52+01:00 vayran.mihanblog.com جهاندوست سبزعلیپور - راهنمای الفبای تالشی و تاتی (همواج) http://vayran.mihanblog.com/post/172 <div style="text-align: center;"><b><font size="2" color="#ff0000">راهنمای الفبای تالشی و تاتی منتشر شد.</font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="2">این راهنما که حاصل یک کار گروهی است، بعد از مدت چند ماه تلاش، کار گروهی و جلسات هم اندیشی شکل گرفته است.&nbsp;</font></b><b><font size="2">از تمام دوستان و محققینی که با خط فارسی جملات تاتی و تالشی را مینویسند، انتظار میرود در آینده با این خط تاتی و تالشی بنویسند و آن را به دوستان دیگر معرفی نمایند.</font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#009900"><a href="http://www.parsgig.com/f/ehjyR" target="_blank" title="" style="font-size: small;">دانلود </a><font size="4">فایل </font><a href="http://www.parsgig.com/f/ehjyR" target="_blank" title="" style="font-size: small;">راهنمای الفبای همواج&nbsp;</a><font size="2">pdf</font></font></b></div> text/html 2017-04-22T19:34:17+01:00 vayran.mihanblog.com جهاندوست سبزعلیپور - نشت هم اندیشی تعدادی از محققین تات و تالش http://vayran.mihanblog.com/post/171 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">تعدادی از محققین تات و تالش در روز 2/2/96 در <font color="#ff0000">پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان</font>، گرد هم آمدند تا در مورد خط و الفبای زبان تاتی و تالشی به وحدت رویه ای برسند.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;هدف این نشت انتخاب الفبایی برای نوشتن زبانهای مذکور بر پایه الفبای فارسی بود. گرچه برای نوشتن به خط آوانگار بین‌المللی (</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">IPA</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) بین محقین مشکلی وجود ندارد، اما برای نوشتن تاتی و تالشی به خط فارسی در محافل علمی و اجتماعی وحدتی بین محققین وجود ندارد و با توجه به افزایش رسانه‌های مجازی، آسیب این اختلاف شیوه‌ها و نظرات، بیش از پیش مشخص شده‌است. این محققین امیداورند با توجه به آسیب‌های موجود، بتوانند راه حلی برای برون رفت از این پراکندگی پیدا کنند.<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/l7v_tati.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">در این نشست،</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دکتر</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">احسان </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">شفیقی،</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دکتر</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">علی عبدلی،</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دکتر</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">محرم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">رضایتی،</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دکترسید هاشم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">موسوی،</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دکتر جهاندوست</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">سبزعلیپور، دکتر فرهاد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">رجبی،</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دکتر فرزاد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">بختیاری،</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دکتر علی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">نصرتی،</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دکتر</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">آرمین فریدی،</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">آقای ابراهیم </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">خادمی‌ارده، آقای علی ماسالی، آقای جواد معراجی، آقای شهرام آزموده، آقای مهرپویا و آقای پیمان خدایی شرکت داشتند.&nbsp;<o:p></o:p></span></b></p> text/html 2017-04-22T19:24:15+01:00 vayran.mihanblog.com جهاندوست سبزعلیپور - مقاله: جایگاه زبان تاتی در بین سایر زبانها http://vayran.mihanblog.com/post/170 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 16.6pt;margin-bottom:2.4pt;margin-left:0cm;mso-para-margin-top:0cm;mso-para-margin-right: 16.6pt;mso-para-margin-bottom:.2gd;mso-para-margin-left:0cm;text-align:center; line-height:115%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:windowtext" lang="FA">جایگاه و جغرافیای زبان تاتی در بین سایر زبان­ها&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 16.6pt;margin-bottom:2.4pt;margin-left:0cm;mso-para-margin-top:0cm;mso-para-margin-right: 16.6pt;mso-para-margin-bottom:.2gd;mso-para-margin-left:0cm;text-align:center; line-height:115%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b style="text-align: right;"><span dir="LTR" style="color: red;">چاپ شده در&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 16.6pt;margin-bottom:2.4pt;margin-left:0cm;mso-para-margin-top:0cm;mso-para-margin-right: 16.6pt;mso-para-margin-bottom:.2gd;mso-para-margin-left:0cm;text-align:center; line-height:115%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b style="text-align: right;"><span dir="LTR" style="color: red;">&nbsp;</span></b><span dir="RTL" style="text-align: right;"></span><b style="text-align: right;"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: red;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp; مجلۀ دیلمان، شمارۀ 6، صص 379-388&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 16.6pt;margin-bottom:2.4pt;margin-left:0cm;mso-para-margin-top:0cm;mso-para-margin-right: 16.6pt;mso-para-margin-bottom:.2gd;mso-para-margin-left:0cm;text-align:center; line-height:115%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b style="text-align: right;"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: red;" lang="FA"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 16.6pt;margin-bottom:2.4pt;margin-left:0cm;mso-para-margin-top:0cm;mso-para-margin-right: 16.6pt;mso-para-margin-bottom:.2gd;mso-para-margin-left:0cm;text-align:center; line-height:115%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><a href="http://www.parsgig.com/f/WLoMx" target="_blank" title=""><b><font size="2">دریافت pdf</font></b></a></p> text/html 2017-03-09T19:44:22+01:00 vayran.mihanblog.com جهاندوست سبزعلیپور - بزرگداشت شاعر و ترانه سرای گیلان: محسن آریاپاد http://vayran.mihanblog.com/post/169 <div style="text-align: center;"><b>جلسه بزرگداشت محسن آریاپاد&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>روز چهارشنبه 18 اسفند 95 پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان</b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" color="#ff0000">با حضور شاعر گرانقدر محمد شمس لنگرودی</font></b></div><div style="text-align: center;"><div><b><font size="3" color="#333333">سخنرانی و نقد بررسی ج. سبزعلیپور</font></b></div><div><b><font size="2">و دکتر سید هاشم موسوی</font></b></div></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://0up.ir/do.php?imgf=photo-2017-03-09-23-20-36_9b369.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://gilanmosavar.com/?p=3193" target="" title=""><div><b>لینک متن سخنرانی&nbsp;</b></div><div></div></a></div> text/html 2017-01-05T16:11:33+01:00 vayran.mihanblog.com جهاندوست سبزعلیپور - شعر نو: http://vayran.mihanblog.com/post/167 <b>صدای خنده های ارس</b><div><b><br></b></div><div><div><br></div><div><b>&nbsp;گاهی چنان بی محابا به قدمهایت می‌اندیشم&nbsp;</b></div><div><b>که دیگر نه باغ‌های «خالیان» مرا به خود می‌کشد&nbsp;</b></div><div><b>نه کوچه‌های باد خورده تبریز،</b></div><div><b>نه چشمه‌های بهاری «آسام» مرا می‌خواند</b></div><div><b>و نه سواحل «تولوم» &nbsp;و «اولودنیز».</b></div><div><b><br></b></div><div><b>بیهوده راهی بود می‌رفتم در سال‌های بی تو</b></div><div><b>در آن سوی باورهای کودکی‌ام.</b></div><div><b>****</b></div><div><b>حالا وقتی به قدمهایت می‌اندیشم،</b></div><div><b>تمام کودکی‌هایم را از بر می‌شوم،</b></div><div><b>و تمام نام سرزمین‌ام را&nbsp;</b></div><div><b>به بلندی باد، تا هجای آخر هجی می‌کنم،</b></div><div><b><br></b></div><div><b>و تمام سنگ‌چینهای رودخانه بهاری را</b></div><div><b>&nbsp;یکی پس از دیگری &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</b><b>پشت سر می‌گذارم، &nbsp; &nbsp;&nbsp;</b><b>و به یاد می‌آورم زمانی&nbsp;</b></div><div><b>که مرا در رودخانه می‌انداختی&nbsp;</b></div><div><b>و صدای خنده‌های مرا &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</b><b>&nbsp;آب &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;تا سواحل دور، &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</b><b>تا ارس، &nbsp;&nbsp;</b></div><div><b>با خود می‌کشید،</b></div><div><b>&nbsp;و ماهی سیاه کوچولو &nbsp;در آن سوی آبهای ارس&nbsp;</b></div><div><b>برایم سر تکان می‌داد.</b></div><div><b><br></b></div><div><b>حالا وقتی به قدمهایت می‌‌اندیشم،</b></div><div><b>باران‌های نرمی را به یاد می‌آورم&nbsp;</b></div><div><b>که چکه چکه صورتت را خیس می‌کرد،</b></div><div><b>و زنگ مدرسه &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;با پِت پِت فانوس &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</b><b>همدست می‌شد،</b></div><div><b>تا شکوفه‌های نارس گیلاس&nbsp;</b></div><div><b>بر شاخه‌های باغ همسایه فراموشم شود.</b></div><div><b>****</b></div><div><b>حالا وقتی به قدم‌های تو می‌اندیشم،</b></div><div><b>&nbsp;صدای خنده‌های تو</b></div><div><b>&nbsp;از ارس</b></div><div><b>&nbsp;با آب رودخانه به من می‌رسد.</b></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">telegram.me/vayransabzalipour</font></b></div></div> text/html 2016-12-31T15:41:05+01:00 vayran.mihanblog.com جهاندوست سبزعلیپور - شعر تاتی: منظومه تاتی پلنگاه http://vayran.mihanblog.com/post/166 <div style="text-align: right;"><b style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; شعر تاتی پلنگاه (6) شیشه قلیان</b></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">1.پلنگاه شیشیه قَیلانه ویر واری &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; اَ شخته و زمسسانه ویر واری</span></div><div><div><font size="2">2.وقتی زنی‌َسی آسمان شخته گف &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;مشته مشته ور دکری هر طرف</font></div><div><font size="2">3.اول مغریب آســـــــمان دواری &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;دا سر صب ای زنگ و نیم وَر واری</font></div><div><font size="2">4.وَر چه باجم لفـــه پاره جخما به &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;چمه ویشتر ورگه ونا دلخا به</font></div><div><font size="2">5.ورگه ونــــا جخســـینده مِه یان &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;زوزه کشین شوانده روز دیان کو</font></div><div><font size="2">6 .هنی ته ویـــرر پلنگا &nbsp;صبه سر &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;تنگه دلان ور دکری ور چه وَر</font></div><div><font size="2">7.صب هیزیمان دسپرمان پچایسی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; چمه ونی خلان کو آو اِجای سی</font></div><div><font size="2">8.دس چه باجم شخته گنی پزارنی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ریه ریه دسه پوسه اِزارنی&nbsp;</font></div><div><font size="2">9.چکمه کومان آو دبی سی فت آبی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; پوئه گوری نم زنی سی رت آبی</font></div><div><font size="2">10.انگیشته مان یخ زنی ام وره کو &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;هزن ده دسسه گیریمان گره کو</font></div><div><b><br></b></div><div><b>برای ادامه شعر و ترچمه آن به کانال تلگرمی وبلاگ ویران مراجعه کنید. &nbsp;</b></div><div><b>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</b><a href="http://telegram.me/vayransabzalipour" target="_blank" title="">http://telegram.me/vayransabzalipour</a></div></div><div>&nbsp;</div><div><a href="http://0up.ir/do.php?downf=palanga-6-.mp3" target="_blank" title=""><b><font size="2">&nbsp;دریافت فایل صوتی شعر تاتی پلنگاه (6) شیشه قلیان</font></b></a></div> text/html 2016-12-31T15:35:26+01:00 vayran.mihanblog.com جهاندوست سبزعلیپور - مقاله: تحلیل و بررسی و مضامین اشعار در مجلات کودک دهه 80 http://vayran.mihanblog.com/post/165 <table cellpadding="0" cellspacing="2" width="98%" dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51);"><tbody><tr><td colspan="2" class="arial" style="line-height: 16px; font-family: Arial; font-size: 15px; word-wrap: break-word; max-width: 700px; padding: 1px 5px;"><br></td></tr><tr><td colspan="2" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px; padding: 1px 5px;"><a href="http://jcls.shirazu.ac.ir/?_action=article&amp;au=65482&amp;_au=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA++%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none;">جهاندوست سبزعلیپور</a>؛&nbsp;<a href="http://jcls.shirazu.ac.ir/?_action=article&amp;au=37989&amp;_au=%D9%86%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%86++%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C+%D9%85%D9%87%D8%B1" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none;">نسرین صادقی مهر</a>؛&nbsp;<a href="http://jcls.shirazu.ac.ir/?_action=article&amp;au=17971&amp;_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D8%B5%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none;">علی صفایی</a></td></tr><tr><td colspan="2" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px; padding: 1px 5px;"><b><a href="http://jcls.shirazu.ac.ir/article_3887.html" target="_blank" title="">مجله علمی_ پژوهشی</a><span style="font-size: 10px;">&nbsp;</span><a href="http://jcls.shirazu.ac.ir/article_3887.html" target="_blank" title="">مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز&nbsp;</a></b></td></tr></tbody></table><table cellpadding="0" cellspacing="2" width="98%" dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51);"><tbody><tr><td colspan="2" class="arial" style="line-height: 16px; font-family: Arial; font-size: 15px; word-wrap: break-word; max-width: 700px; padding: 5px 5px 0px;"><b>چکیده</b></td></tr><tr><td colspan="2" id="abs_fa" class="article_abstract" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px; padding: 1px 5px; text-align: justify; direction: rtl;">در سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نشریات کودک از رشد کمّی و کیفی نسبتاً خوبی برخوردار ‏بوده‏اند. موضوع اصلی مقاله، بررسی مضامین اشعار دهه‌ی هشتاد نشریّات کودک است. مجموعه ‏مضامین بررسی شده در این پژوهش به ترتیب فروانی آنها عبارتند از: 1- طبیعت (جاندار و بی‌جان)، ‏‏2- دین و مضامین آیینی، 3- مسایل اجتماعی– سیاسی، 4- تفریحات و سرگرمی، 5- آموزشی- علمی، ‏‏6- اخلاقی- تربیتی 7- سایر مضامین. در این مقاله 599 شماره مجله کودک بررسی شده است. ‏جامعه‏ی آماری این تحقیق را «سروش» (81 نسخه)، «رشد» (72 نسخه)، «کوشش» (26 نسخه)، ‏‏«کیهان» (170نسخه)، و نشریه‏ی «دوست 250نسخه) تشکیل می‌دهند که هر کدام دارای چندین قطعه ‏شعر هستند. در این دوره مضامین دینی که طبق پژوهش‌های قبلی، در دهة گذشته در رتبه چهارم قرار ‏داشت، به رتبه دوم از نظر فراوانی و بسامد ارتقاء پیدا کرده و این نکته نشان از توجّه جامعة ‌ایران در ‏دهة هشتاد به امور دینی و آموزش‌های آن دارد.‏</td></tr><tr><td colspan="2" class="arial" style="line-height: 16px; font-family: Arial; font-size: 15px; word-wrap: break-word; max-width: 700px; padding: 15px 5px 0px;"><b>کلیدواژه ها</b></td></tr><tr><td colspan="2" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px; padding: 1px 5px;"><a href="http://jcls.shirazu.ac.ir/?_action=article&amp;kw=16809&amp;_kw=%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%91%D8%A7%D8%AA+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none;">ادبیّات کودکان</a>؛&nbsp;<a href="http://jcls.shirazu.ac.ir/?_action=article&amp;kw=16423&amp;_kw=%D8%B4%D8%B9%D8%B1+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none;">شعر کودکان</a>؛&nbsp;<a href="http://jcls.shirazu.ac.ir/?_action=article&amp;kw=16810&amp;_kw=%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%91%D8%A7%D8%AA+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9+%D8%AF%D9%87%D8%A9+%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none;">مجلّات کودک دهة هشتاد</a>؛&nbsp;<a href="http://jcls.shirazu.ac.ir/?_action=article&amp;kw=16811&amp;_kw=%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none;">شاعر کودکان</a>؛&nbsp;<a href="http://jcls.shirazu.ac.ir/?_action=article&amp;kw=16812&amp;_kw=%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%B4%D8%B9%D8%B1+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9.%E2%80%8F" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none;">مضامین شعر کودک.‏</a></td></tr></tbody></table> text/html 2016-12-17T20:36:34+01:00 vayran.mihanblog.com جهاندوست سبزعلیپور - غزل فارسی http://vayran.mihanblog.com/post/162 <div><b><br></b></div><div><b>رم کــــــــرد از من واژه ها انگار بی تو &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</b><b>پر شد تمام راهم از دیوار، بی تو</b></div><div><b><br></b></div><div><b>قرنیست پیش از تو که من در تو رهایم &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</b><b>بعد از تو قرنی میکنم تکرار بی تو</b></div><div><b><br></b></div><div><b>آوازه خوان بـــــی سرانجام تو بـودم &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</b><b>حالا شــــــــــدم آوازه بازار بی تو</b></div><div><b><br></b></div><div><b>سرخ گلویم درد را بلعید و گُم کرد &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</b><b>وقتی نمیشد کرد یک اقرار بی تو</b></div><div><b><br></b></div><div><b>بارانی خیس غزل! وقتی که رفتی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</b><b>من هم به دریا آمدم صد بار بی تو</b></div><div><b><br></b></div><div><b>من گفته بودم میتوانم زنده باشم &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</b><b>حالا خودم را میکنم انکار بی تو</b></div><div><b><br></b></div><div><b>بی بوی تو جان دادم و صد بار مُردم &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</b><b>مرگم تماشایی شده هر بار بی تو</b></div><div><b>&nbsp;</b></div><div><b>شهری سراغ چشمهایت را گرفتند &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</b><b>این شهر هم انگار شد بیمار بی تو</b></div><div><br></div> text/html 2016-11-24T09:50:18+01:00 vayran.mihanblog.com جهاندوست سبزعلیپور - شعر از ج. سبزعلیپور http://vayran.mihanblog.com/post/161 &nbsp;<br><br><font size="2"><b>در کوچه ما نشست آدم برفی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چشمش را بست آدم برفی <br>وقتی که خبر گرفت از کوچه ما&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یکباره شکست آدم برفی<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b></font><font size="2"><b><font size="2"><b> text/html 2016-11-02T16:36:41+01:00 vayran.mihanblog.com جهاندوست سبزعلیپور - معرفی کتاب: راهنمای گویش شناسی http://vayran.mihanblog.com/post/160 <div><br></div><div style="text-align: center;">کتاب راهنمای گویش شناسی<img src="http://s8.picofile.com/file/8273173850/rahnamaye_Gooyeshshenasi_1_1_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div>