وَیران ‏= این وبلاگ پنجره‌ای برای دستیابی آسان به شکل نهایی پژوهش‌های اینجانب، و نشر اخبار علمی ‏مرتبط با آنهاست. ‏= وَیران (‏vayran‏) یا وَیرام (‏vayram‏) در زبان تاتی به معنی محل انشعاب آب است، یعنی جایی‌که آب را از آنجا به ‏سمت ‏خاصی هدایت می‌کنند تا از ‏آن استفاده شود.‏ = برای پژوهش‌های مربوط به زبان تاتی در داخل و خارج از ایران نک: ................... tatilanguage.mihanblog.com ‏ جهاندوست سبزعلیپور ‏ .......................... sabzalipor@gmail.com‏ ‏ ‏ ............... ‏http://iaurasht.academia.edu/ .............................. jahansabzalipour/ tag:http://vayran.mihanblog.com 2020-03-31T06:23:48+01:00 mihanblog.com مقاله: نقش قافیۀ شعر در واژه‌سازی زبان فارسی 2018-10-01T15:20:59+01:00 2018-10-01T15:20:59+01:00 tag:http://vayran.mihanblog.com/post/183 جهاندوست سبزعلیپور -               نقش قافیۀ شعر در واژه‌سازی زبان فارسی (مطالعۀ ‌موردی: اشعار نظامی گنجوی)با همکاری دکتر حسین اسکندری ورزلیمجله علمی- پژوهشی زبان فارسی و گویشهای ایرانی دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 97-112  دریافت اصل مقاله pdf               نقش قافیۀ شعر در واژه‌سازی زبان فارسی (مطالعۀ ‌موردی: اشعار نظامی گنجوی)

با همکاری دکتر حسین اسکندری ورزلی

مجله علمی- پژوهشی زبان فارسی و گویشهای ایرانی

 دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 97-112

  دریافت اصل مقاله pdf

]]>
مقاله: تأملی بر جاینام‌شناسی منطقة تات‌زبان شاهرود خلخال 2018-10-01T15:11:23+01:00 2018-10-01T15:11:23+01:00 tag:http://vayran.mihanblog.com/post/182 جهاندوست سبزعلیپور -                      تأملی بر جاینام‌شناسی منطقة تات‌زبان شاهرود خلخال                      مجله علمی- پژوهشی زبان فارسی و گویشهای ایرانی       دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، بهار و تابستان 1396، صفحه 163-184   دریافت اصل مقاله  pdf         

                     تأملی بر جاینام‌شناسی منطقة تات‌زبان شاهرود خلخال

                      مجله علمی- پژوهشی زبان فارسی و گویشهای ایرانی
       دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، بهار و تابستان 1396، صفحه 163-184

   دریافت اصل مقاله  pdf 
         ]]>
مقاله:بررسی استعارة مفهومی «عرفان خرابات است» 2018-10-01T15:01:50+01:00 2018-10-01T15:01:50+01:00 tag:http://vayran.mihanblog.com/post/181 جهاندوست سبزعلیپور - بررسی استعارة مفهومی «عرفان خرابات است» در دیوان حافظ                                                مجله علمی- پژوهشی پژوهشهای ادب عرفانی (گوهرگویا)                                  دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 36، بهار 1397، صفحه 1-26        &n

بررسی استعارة مفهومی «عرفان خرابات است» در دیوان حافظ

 
                                               مجله علمی- پژوهشی پژوهشهای ادب عرفانی (گوهرگویا)
                                  دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 36، بهار 1397، صفحه 1-26                                                  دریافت اصل مقاله PDF
]]>
CV رزومه علمی 2018-08-31T07:36:27+01:00 2018-08-31T07:36:27+01:00 tag:http://vayran.mihanblog.com/post/180 جهاندوست سبزعلیپور - روزمه علمی به روز شده در تاریخ 9-6-1397Cv-pdf روزمه علمی 
به روز شده در تاریخ 9-6-1397
Cv-pdf
]]>
پیکره متون تاتی 2018-02-21T19:46:48+01:00 2018-02-21T19:46:48+01:00 tag:http://vayran.mihanblog.com/post/179 جهاندوست سبزعلیپور - پیکره ای متون کوتاه و جملات تاتیجهاندوست سبزعلیپورفایل pdf پیکره ای متون کوتاه و جملات تاتی

جهاندوست سبزعلیپور
فایل pdf
]]>
غزل فارسی: هراسان 2017-11-06T20:09:38+01:00 2017-11-06T20:09:38+01:00 tag:http://vayran.mihanblog.com/post/178 جهاندوست سبزعلیپور - غزل_فارسییک نفر نیست در این شهر هراسان باشد      آنچه در ما و شما نیست کمی آن باشدکیست اینجا بزند پاک به ســـــــیم آخر           با تبرزین و تبر هر دو به یک سان باشدجاده ها را بکـــــــند باز بچینـــــد از نو            نوح و کشتی نشود مرد خیابان باشدچه کسی هست در این شهر تبر بردارد         فارغ از آتش نمرود و گلستان باشدنفسش بوی سمرقند دهد طــعم غزل           روح تا غزل_فارسی

یک نفر نیست در این شهر هراسان باشد      آنچه در ما و شما نیست کمی آن باشد
کیست اینجا بزند پاک به ســـــــیم آخر           با تبرزین و تبر هر دو به یک سان باشد
جاده ها را بکـــــــند باز بچینـــــد از نو            نوح و کشتی نشود مرد خیابان باشد
چه کسی هست در این شهر تبر بردارد         فارغ از آتش نمرود و گلستان باشد
نفسش بوی سمرقند دهد طــعم غزل           روح تا خورده کاشی سپاهان باشد
گفته بودند که از شرق یکـــی می آید           نکند بار دگر اهل خراسان باشد
"مشکلی نیست که آسان نشود"؛ البته        "مرد باید که به هر حال هراسان باشد"


]]>
غزل فارسی: شاعر شبگرد 2017-11-06T20:03:00+01:00 2017-11-06T20:03:00+01:00 tag:http://vayran.mihanblog.com/post/177 جهاندوست سبزعلیپور - ماشه‌ها را بچکان فرصـــت فریاد کم است          آه از این شاعر شبگرد که دستش قلم استما از این بازی گرگـــــم به هوا فهـــــمیدیم           دست این بره و این گرگ بیابان به هم است  بس که ما گوش سپردیم شدیم حلقه بگوش     راست گفتند به ما راز نپرسیده غم است‏ شوق پرواز پرنــــده به زمیــن میزنــــــدش          ور نه هر جوجه سر لانه خود محترم استوسط این همه تیر و تبر خشــــــت و کل
ماشه‌ها را بچکان فرصـــت فریاد کم است          آه از این شاعر شبگرد که دستش قلم است

ما از این بازی گرگـــــم به هوا فهـــــمیدیم           دست این بره و این گرگ بیابان به هم است
  
بس که ما گوش سپردیم شدیم حلقه بگوش     راست گفتند به ما راز نپرسیده غم است

‏ شوق پرواز پرنــــده به زمیــن میزنــــــدش          ور نه هر جوجه سر لانه خود محترم است

وسط این همه تیر و تبر خشــــــت و کلنگ          قلمی هست که هر واژه او یک قدم است

شور شیرینی فرهاد به کوهــــــش انداخت          و رنه صد عاشق دیوانه درون حرم است

باید از نو بنویســــیم کمـــــــــی در تاریخ             آنچه با میخ نوشتند به شیراز کم است

]]>
مقاله:شعر کار شالیزار (تحلیل و بررسی شعر کار گیلکی) 2017-08-18T07:41:14+01:00 2017-08-18T07:41:14+01:00 tag:http://vayran.mihanblog.com/post/176 جهاندوست سبزعلیپور - با همکاری خانم سیده باقره باقریشعر کار به شعری می‌گویند که در حین کار خوانده می شود.  هر جا کار هست شعر هم هست و اگر کار جمعی باشد، شعر به‌مراتب بیشتر خواهد بود. آنگونه که از ظاهر امر پیداست، زنان در حین کار بیش از مردان شعر می‌خوانند. کشت برنج در گیلان از مرحلۀ نشاء و تهیة تخم تا برداشت محصول، بیشتر به دست زنان و به‌طورجمعی انجام میشود. شالیزار بهترین خاستگاه شعر می‌تواند باشد. البته اطلاق عنوان شعر کار به این اشعار به این معنی نیست که باید این اشعار را در مزرعه و موقع کار خوانند، بلکه م


شعر کار به شعری می‌گویند که در حین کار خوانده می شود.  هر جا کار هست شعر هم هست و اگر کار جمعی باشد، شعر به‌مراتب بیشتر خواهد بود. آنگونه که از ظاهر امر پیداست، زنان در حین کار بیش از مردان شعر می‌خوانند. کشت برنج در گیلان از مرحلۀ نشاء و تهیة تخم تا برداشت محصول، بیشتر به دست زنان و به‌طورجمعی انجام میشود. شالیزار بهترین خاستگاه شعر می‌تواند باشد. البته اطلاق عنوان شعر کار به این اشعار به این معنی نیست که باید این اشعار را در مزرعه و موقع کار خوانند، بلکه منظور این است که این اشعار از جمله اشعاری است که در شالیزار خوانده می شوند و ممکن است در مواقعی دیگر همین اشعار در مراسم عروسی و یا تولد و...  نیز خوانده شوند. 


دانلود مقاله pdf
@vayransabzalipour
]]>
کتاب: فرهنگ تاتی کرنقی 2017-07-30T06:39:23+01:00 2017-07-30T06:39:23+01:00 tag:http://vayran.mihanblog.com/post/175 جهاندوست سبزعلیپور - معرفی_فرهنگ_تاتی_کرنقی ( علی_یوسفی_نژاد  _جهاندوست_سبزعلیپور) زبان تاتی یکی از زبان‌های بسیار کهن ایران و از شاخۀ شمال‌غربی است و به استناد بسیاری از محققین بازمانده زبان آذری یا همان زبان آذری است که در مناطقی از ایران و خارج از ایران باقی مانده و امروزه در این مناطق به تاتی معروف است. در دو بخش شاهرود  و #خورش‌رستم خلخال نیز تاتی رایج است. تا حال واژه‌های تعداد زیادی از گونه‌های تاتی خلخال از جمله تاتیِ دروی، کلوری، شالی، لردی، به نوعی با زحمات دوستانی از این مناطق ثبت شده‌است. معرفی_فرهنگ_تاتی_کرنقی ( علی_یوسفی_نژاد  _جهاندوست_سبزعلیپور)
 زبان تاتی یکی از زبان‌های بسیار کهن ایران و از شاخۀ شمال‌غربی است و به استناد بسیاری از محققین بازمانده زبان آذری یا همان زبان آذری است که در مناطقی از ایران و خارج از ایران باقی مانده و امروزه در این مناطق به تاتی معروف است. در دو بخش شاهرود  و #خورش‌رستم خلخال نیز تاتی رایج است. تا حال واژه‌های تعداد زیادی از گونه‌های تاتی خلخال از جمله تاتیِ دروی، کلوری، شالی، لردی، به نوعی با زحمات دوستانی از این مناطق ثبت شده‌است. اما تاتی کرنقی آن گونه که باید معرفی نشده ‌بود.

این گونه_کرنقی که در روستای کَرنَق (karnaq) بخش خورش‌رستم خلخال رایج است، هنوز تمایز جنس دستوری را حفظ کرده‌ و به دلیل کوهستانی بودن منطقه و دوری از شهر اصالت زبان تاتی در این منطقه تا حدی از آسیب‌های زندگی شهری به دور مانده‌است. از طرفی به دلیل رانشی که در چند دهه قبل رخ داده‌ بود، بسیاری از کرنقی‌ها به مرکز استان گیلان یعنی رشت مهاجرت کرده‌اند و همین مهاجرت در حال لطمه زدن به زبان‌شان است. ویژگی دیگر تاتی کرنقی رواج یک زبان رمزی به نام «اَرانجی» (arrânji) یا قرقه‌دیلی (qarqa dili) در بین مردم این منطقه است. این زبان رمزی که در روستاهای لرد و چند روستای دیگر نیز کمابیش رایج بوده، در بین کارگران نجاری که برای کار به شمال کشور مهاجرت می‌کردند، ایجاد شده‌بود. 

در مورد این زبان رمزی یک پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشتۀ زبان‌شناسی، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انجام شده و نتیجه آن تحقیق در نخستین همایش بین‌الملی کرانۀ جنوبی دریای خزر ارائه شد و شکل کامل‌شده این مقاله در مجلۀ زبان‌شناسی اجتماعی به چاپ رسیده‌است (دوره 1، شماره اول، پاییز 1395، صص 41-60 ) در بخشی از این کتاب تعدادی واژه و متن از قرقه‌دیلی آمده‌است.

در حین تحقیق بر روی زبان قرقه‌دیلی، یکی از اهالی پرتلاش این روستا به نام علی‌یوسفی‌نژاد که تعدادی از واژه‌های تاتی کرنقی را قبلاً جمع‌کرده بود، با بنده تلاش کردند که یک فرهنگ موضوعی برای این گونه تعریف شود. ایشان از روی الگوی فرهنگ تاتی دروی به جستجوی واژه‌ها پرداختند و از آنجا که سنی از ایشان گذشته بود و به زبان تاتی بسیار علاقه‌مند بود، با تلفظ و معنای واژه‌های اصیل این گونه آشنایی کامل داشتند. نگارنده با ضبط تلفظ تک تک واژه‌ها از زبان ایشان و پیاده کردن آنها، به آوانویسی، ترجمه، تدوین، تعریف‌نگاری، بخش‌بندی موضوعی و نمایه‌سازی آن پرداخته‌ام.

ساختار_کتاب_فرهنگ_تاتی_کرنقی 
این فرهنگ چهار بخش دارد: در بخش مقدمه زبان تاتی و نیز ساختار کلی تاتی کرنقی، تحت عنوان «دستور مختصر تاتی کرنقی» آمده‌است. در بخشی دیگر روستای کرنق معرفی شده‌است. در این بخش أخیر جمعیت، آب‌ و هوا، پوشاک، غذاهای مردم کرنق، نام کوه‌های و عوارض جغرافیایی، مهاجرت کرنقی‌ها به گیلان، و ... بررسی شده‌است. بخش دیگر که بخش اصلی آنست، خود دارای #چهل_و_نه-فصل است که واژه‌ها و ترکیبات موضوعات حوزه‌های مختلفی از جملۀ دامداری، کشاورزی، آیین‌ها، امور اجتماعی، اعضای بدن، بچه‌داری، عروسی، عزا و مرگ و ... در آن فهرست شده‌است. در بخش‌های پایانی کتاب، پیکرۀ زبان تاتی کرنقی یعنی جملات، ترکیبات و متن‌هایی به شکل گفتگوی دو نفره آمده‌است. از امتیازات این کتاب داشتن همین متن‌های تاتی است که با الفبای بین‌المللی (IPA) آوانویسی شده‌اند و برای علاقه‌مندان به مباحث زبانی بسیار مفید خواهد بود.  

امید_است در آینده نزدیک برای تمام گونه‌های باقی‌مانده تاتی خلخال فرهنگ لغاتی تدوین شود و این میراث کهن قبل از نابودی حفظ و ثبت شود.
]]>
غزل فارسی دیوار 2017-07-08T20:13:26+01:00 2017-07-08T20:13:26+01:00 tag:http://vayran.mihanblog.com/post/173 جهاندوست سبزعلیپور - تو از دیوار میترسی من از آوار می‌تــــرسم     من از لرزیدن دســــتان تــو هـر بار می‌ترسم به پای بی قراری می‌نویسی لــرزش دل را      و من مثل همیشـــه باز از دیــــدار می‌ترسم در این ابهام می‌مانی که انکارم کـنی یا نه       نمیدانی من از این کار و از انکـــــار میترسم سکوتم را به تو دادم لبانم را تو بگـــشایی      ولی از گفـــــتگوهای سر بــــازار مــی‌ترسم حلالت می‌کنم از شیر مادر نـیز شیرین تر    تو از دیوار میترسی من از آوار می‌تــــرسم     من از لرزیدن دســــتان تــو هـر بار می‌ترسم

به پای بی قراری می‌نویسی لــرزش دل را      و من مثل همیشـــه باز از دیــــدار می‌ترسم

در این ابهام می‌مانی که انکارم کـنی یا نه       نمیدانی من از این کار و از انکـــــار میترسم

سکوتم را به تو دادم لبانم را تو بگـــشایی      ولی از گفـــــتگوهای سر بــــازار مــی‌ترسم

حلالت می‌کنم از شیر مادر نـیز شیرین تر      بکش ما را، که من از مردن بـــر دار می‌ترسم

حرامم باد آن شب که بدون تو سحر گردد      خروسش را نمی‌خواهم، من از هشدار می‌ترسم

خبر دارم که دوری با جنون همخانه می‌گردد   اگرچه من همیشه از چنین اخبـــار می‌ترسم

دو چشمانت برای من خودش افسانه میخواند   سخن از عشق را کم کن من از گفتار می‌ترسم ]]>
راهنمای الفبای تالشی و تاتی (همواج) 2017-06-11T06:28:52+01:00 2017-06-11T06:28:52+01:00 tag:http://vayran.mihanblog.com/post/172 جهاندوست سبزعلیپور - راهنمای الفبای تالشی و تاتی منتشر شد.این راهنما که حاصل یک کار گروهی است، بعد از مدت چند ماه تلاش، کار گروهی و جلسات هم اندیشی شکل گرفته است. از تمام دوستان و محققینی که با خط فارسی جملات تاتی و تالشی را مینویسند، انتظار میرود در آینده با این خط تاتی و تالشی بنویسند و آن را به دوستان دیگر معرفی نمایند.دانلود فایل راهنمای الفبای همواج pdf راهنمای الفبای تالشی و تاتی منتشر شد.


این راهنما که حاصل یک کار گروهی است، بعد از مدت چند ماه تلاش، کار گروهی و جلسات هم اندیشی شکل گرفته است. از تمام دوستان و محققینی که با خط فارسی جملات تاتی و تالشی را مینویسند، انتظار میرود در آینده با این خط تاتی و تالشی بنویسند و آن را به دوستان دیگر معرفی نمایند.

دانلود فایل راهنمای الفبای همواج pdf
]]>
نشت هم اندیشی تعدادی از محققین تات و تالش 2017-04-22T19:34:17+01:00 2017-04-22T19:34:17+01:00 tag:http://vayran.mihanblog.com/post/171 جهاندوست سبزعلیپور - تعدادی از محققین تات و تالش در روز 2/2/96 در پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان، گرد هم آمدند تا در مورد خط و الفبای زبان تاتی و تالشی به وحدت رویه ای برسند.  هدف این نشت انتخاب الفبایی برای نوشتن زبانهای مذکور بر پایه الفبای فارسی بود. گرچه برای نوشتن به خط آوانگار بین‌المللی (IPA) بین محقین مشکلی وجود ندارد، اما برای نوشتن تاتی و تالشی به خط فارسی در محافل علمی و اجتماعی وحدتی بین محققین وجود ندارد و با توجه به افزایش رسانه‌های مجازی، آسیب این اختلاف شیوه‌ها و نظرات، بیش از پ

تعدادی از محققین تات و تالش در روز 2/2/96 در پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان، گرد هم آمدند تا در مورد خط و الفبای زبان تاتی و تالشی به وحدت رویه ای برسند.

 هدف این نشت انتخاب الفبایی برای نوشتن زبانهای مذکور بر پایه الفبای فارسی بود. گرچه برای نوشتن به خط آوانگار بین‌المللی (IPA) بین محقین مشکلی وجود ندارد، اما برای نوشتن تاتی و تالشی به خط فارسی در محافل علمی و اجتماعی وحدتی بین محققین وجود ندارد و با توجه به افزایش رسانه‌های مجازی، آسیب این اختلاف شیوه‌ها و نظرات، بیش از پیش مشخص شده‌است. این محققین امیداورند با توجه به آسیب‌های موجود، بتوانند راه حلی برای برون رفت از این پراکندگی پیدا کنند.

در این نشست، دکتراحسان شفیقی، دکتر علی عبدلی، دکترمحرم رضایتی، دکترسید هاشم موسوی، دکتر جهاندوست سبزعلیپور، دکتر فرهاد رجبی، دکتر فرزاد بختیاری، دکتر علی نصرتی، دکتر آرمین فریدی، آقای ابراهیم خادمی‌ارده، آقای علی ماسالی، آقای جواد معراجی، آقای شهرام آزموده، آقای مهرپویا و آقای پیمان خدایی شرکت داشتند. 

]]>
مقاله: جایگاه زبان تاتی در بین سایر زبانها 2017-04-22T19:24:15+01:00 2017-04-22T19:24:15+01:00 tag:http://vayran.mihanblog.com/post/170 جهاندوست سبزعلیپور - جایگاه و جغرافیای زبان تاتی در بین سایر زبان­ها چاپ شده در    مجلۀ دیلمان، شمارۀ 6، صص 379-388 دریافت pdf جایگاه و جغرافیای زبان تاتی در بین سایر زبان­ها 

چاپ شده در 

   مجلۀ دیلمان، شمارۀ 6، صص 379-388 


دریافت pdf

]]>
بزرگداشت شاعر و ترانه سرای گیلان: محسن آریاپاد 2017-03-09T19:44:22+01:00 2017-03-09T19:44:22+01:00 tag:http://vayran.mihanblog.com/post/169 جهاندوست سبزعلیپور - جلسه بزرگداشت محسن آریاپاد روز چهارشنبه 18 اسفند 95 پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلانبا حضور شاعر گرانقدر محمد شمس لنگرودیسخنرانی و نقد بررسی ج. سبزعلیپورو دکتر سید هاشم موسویلینک متن سخنرانی  جلسه بزرگداشت محسن آریاپاد 
روز چهارشنبه 18 اسفند 95 پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان
با حضور شاعر گرانقدر محمد شمس لنگرودی
سخنرانی و نقد بررسی ج. سبزعلیپور
و دکتر سید هاشم موسوی

لینک متن سخنرانی 
]]>
شعر نو: 2017-01-05T16:11:33+01:00 2017-01-05T16:11:33+01:00 tag:http://vayran.mihanblog.com/post/167 جهاندوست سبزعلیپور - صدای خنده های ارس گاهی چنان بی محابا به قدمهایت می‌اندیشم که دیگر نه باغ‌های «خالیان» مرا به خود می‌کشد نه کوچه‌های باد خورده تبریز،نه چشمه‌های بهاری «آسام» مرا می‌خواندو نه سواحل «تولوم»  و «اولودنیز».بیهوده راهی بود می‌رفتم در سال‌های بی تودر آن سوی باورهای کودکی‌ام.****حالا وقتی به قدمهایت می‌اندیشم،تمام کودکی‌هایم را از بر می‌شوم،و تمام نام سرزمین‌ام را به بلندی باد، تا هجای آخر هجی می‌کنم،و تمام سنگ‌چینهای رودخانه بهاری را یکی پس از دیگری     &nbs صدای خنده های ارس


 گاهی چنان بی محابا به قدمهایت می‌اندیشم 
که دیگر نه باغ‌های «خالیان» مرا به خود می‌کشد 
نه کوچه‌های باد خورده تبریز،
نه چشمه‌های بهاری «آسام» مرا می‌خواند
و نه سواحل «تولوم»  و «اولودنیز».

بیهوده راهی بود می‌رفتم در سال‌های بی تو
در آن سوی باورهای کودکی‌ام.
****
حالا وقتی به قدمهایت می‌اندیشم،
تمام کودکی‌هایم را از بر می‌شوم،
و تمام نام سرزمین‌ام را 
به بلندی باد، تا هجای آخر هجی می‌کنم،

و تمام سنگ‌چینهای رودخانه بهاری را
 یکی پس از دیگری               پشت سر می‌گذارم،     و به یاد می‌آورم زمانی 
که مرا در رودخانه می‌انداختی 
و صدای خنده‌های مرا                   آب                تا سواحل دور،          تا ارس،   
با خود می‌کشید،
 و ماهی سیاه کوچولو  در آن سوی آبهای ارس 
برایم سر تکان می‌داد.

حالا وقتی به قدمهایت می‌‌اندیشم،
باران‌های نرمی را به یاد می‌آورم 
که چکه چکه صورتت را خیس می‌کرد،
و زنگ مدرسه                    با پِت پِت فانوس        همدست می‌شد،
تا شکوفه‌های نارس گیلاس 
بر شاخه‌های باغ همسایه فراموشم شود.
****
حالا وقتی به قدم‌های تو می‌اندیشم،
 صدای خنده‌های تو
 از ارس
 با آب رودخانه به من می‌رسد.

telegram.me/vayransabzalipour
]]>
شعر تاتی: منظومه تاتی پلنگاه 2016-12-31T15:41:05+01:00 2016-12-31T15:41:05+01:00 tag:http://vayran.mihanblog.com/post/166 جهاندوست سبزعلیپور -                                 شعر تاتی پلنگاه (6) شیشه قلیان1.پلنگاه شیشیه قَیلانه ویر واری               اَ شخته و زمسسانه ویر واری2.وقتی زنی‌َسی آسمان شخته گف          مشته مشته ور دکری هر طرف3.اول مغریب آســـــــمان دواری                دا سر صب ای زنگ و نیم وَر واری4.وَر چه باجم لفـــه پاره جخما به   &nbsp                                 شعر تاتی پلنگاه (6) شیشه قلیان
1.پلنگاه شیشیه قَیلانه ویر واری               اَ شخته و زمسسانه ویر واری
2.وقتی زنی‌َسی آسمان شخته گف          مشته مشته ور دکری هر طرف
3.اول مغریب آســـــــمان دواری                دا سر صب ای زنگ و نیم وَر واری
4.وَر چه باجم لفـــه پاره جخما به              چمه ویشتر ورگه ونا دلخا به
5.ورگه ونــــا جخســـینده مِه یان              زوزه کشین شوانده روز دیان کو
6 .هنی ته ویـــرر پلنگا  صبه سر              تنگه دلان ور دکری ور چه وَر
7.صب هیزیمان دسپرمان پچایسی           چمه ونی خلان کو آو اِجای سی
8.دس چه باجم شخته گنی پزارنی          ریه ریه دسه پوسه اِزارنی 
9.چکمه کومان آو دبی سی فت آبی         پوئه گوری نم زنی سی رت آبی
10.انگیشته مان یخ زنی ام وره کو            هزن ده دسسه گیریمان گره کو

برای ادامه شعر و ترچمه آن به کانال تلگرمی وبلاگ ویران مراجعه کنید.  
    http://telegram.me/vayransabzalipour
 
 دریافت فایل صوتی شعر تاتی پلنگاه (6) شیشه قلیان
]]>
مقاله: تحلیل و بررسی و مضامین اشعار در مجلات کودک دهه 80 2016-12-31T15:35:26+01:00 2016-12-31T15:35:26+01:00 tag:http://vayran.mihanblog.com/post/165 جهاندوست سبزعلیپور - جهاندوست سبزعلیپور؛ نسرین صادقی مهر؛ علی صفاییمجله علمی_ پژوهشی مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز چکیدهدر سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نشریات کودک از رشد کمّی و کیفی نسبتاً خوبی برخوردار ‏بوده‏اند. موضوع اصلی مقاله، بررسی مضامین اشعار دهه‌ی هشتاد نشریّات کودک است. مجموعه ‏مضامین بررسی شده در این پژوهش به ترتیب فروانی آنها عبارتند از: 1- طبیعت (جاندار و بی‌جان)، ‏‏2- دین و مضامین آیینی، 3- مسایل اجتماعی– سیاسی، 4- تفریحات و سرگرمی، 5- آموزشی- علمی، ‏‏6- اخلاقی- تربیتی
جهاندوست سبزعلیپور؛ نسرین صادقی مهر؛ علی صفاییمجله علمی_ پژوهشی مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز 
چکیده
در سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نشریات کودک از رشد کمّی و کیفی نسبتاً خوبی برخوردار ‏بوده‏اند. موضوع اصلی مقاله، بررسی مضامین اشعار دهه‌ی هشتاد نشریّات کودک است. مجموعه ‏مضامین بررسی شده در این پژوهش به ترتیب فروانی آنها عبارتند از: 1- طبیعت (جاندار و بی‌جان)، ‏‏2- دین و مضامین آیینی، 3- مسایل اجتماعی– سیاسی، 4- تفریحات و سرگرمی، 5- آموزشی- علمی، ‏‏6- اخلاقی- تربیتی 7- سایر مضامین. در این مقاله 599 شماره مجله کودک بررسی شده است. ‏جامعه‏ی آماری این تحقیق را «سروش» (81 نسخه)، «رشد» (72 نسخه)، «کوشش» (26 نسخه)، ‏‏«کیهان» (170نسخه)، و نشریه‏ی «دوست 250نسخه) تشکیل می‌دهند که هر کدام دارای چندین قطعه ‏شعر هستند. در این دوره مضامین دینی که طبق پژوهش‌های قبلی، در دهة گذشته در رتبه چهارم قرار ‏داشت، به رتبه دوم از نظر فراوانی و بسامد ارتقاء پیدا کرده و این نکته نشان از توجّه جامعة ‌ایران در ‏دهة هشتاد به امور دینی و آموزش‌های آن دارد.‏
کلیدواژه ها
ادبیّات کودکان؛ شعر کودکان؛ مجلّات کودک دهة هشتاد؛ شاعر کودکان؛ مضامین شعر کودک.‏
]]>
غزل فارسی 2016-12-17T20:36:34+01:00 2016-12-17T20:36:34+01:00 tag:http://vayran.mihanblog.com/post/162 جهاندوست سبزعلیپور - رم کــــــــرد از من واژه ها انگار بی تو          پر شد تمام راهم از دیوار، بی توقرنیست پیش از تو که من در تو رهایم         بعد از تو قرنی میکنم تکرار بی توآوازه خوان بـــــی سرانجام تو بـودم             حالا شــــــــــدم آوازه بازار بی توسرخ گلویم درد را بلعید و گُم کرد               وقتی نمیشد کرد یک اقرار بی توبارانی خیس غزل! وقتی که رفتی         &n
رم کــــــــرد از من واژه ها انگار بی تو          پر شد تمام راهم از دیوار، بی تو

قرنیست پیش از تو که من در تو رهایم         بعد از تو قرنی میکنم تکرار بی تو

آوازه خوان بـــــی سرانجام تو بـودم             حالا شــــــــــدم آوازه بازار بی تو

سرخ گلویم درد را بلعید و گُم کرد               وقتی نمیشد کرد یک اقرار بی تو

بارانی خیس غزل! وقتی که رفتی              من هم به دریا آمدم صد بار بی تو

من گفته بودم میتوانم زنده باشم              حالا خودم را میکنم انکار بی تو

بی بوی تو جان دادم و صد بار مُردم          مرگم تماشایی شده هر بار بی تو
 
شهری سراغ چشمهایت را گرفتند         این شهر هم انگار شد بیمار بی تو

]]>
شعر از ج. سبزعلیپور 2016-11-24T09:50:18+01:00 2016-11-24T09:50:18+01:00 tag:http://vayran.mihanblog.com/post/161 جهاندوست سبزعلیپور -  در کوچه ما نشست آدم برفی                 چشمش را بست آدم برفی وقتی که خبر گرفت از کوچه ما              یکباره شکست آدم برفی                                     
در کوچه ما نشست آدم برفی                 چشمش را بست آدم برفی
وقتی که خبر گرفت از کوچه ما              یکباره شکست آدم برفی
                                     
]]>
معرفی کتاب: راهنمای گویش شناسی 2016-11-02T16:36:41+01:00 2016-11-02T16:36:41+01:00 tag:http://vayran.mihanblog.com/post/160 جهاندوست سبزعلیپور - کتاب راهنمای گویش شناسی
کتاب راهنمای گویش شناسی
]]>